НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 

През юли 1989 г. университетски преподаватели, учени и предприемачи основават Дружество за нов български университет. За негов председател е избран проф. Богдан Богданов. Целта на дружеството е да работи за реформа в българския университет - автономен, предприемчив, със своя мисия, богат и свободен. Година по-късно дружеството организира курсове за обучение на хора от всички възрасти, по теми, извън българското университетско пространство. Приемът в курсовете е ограничен от възможностите на малкото подготвени за новото време преподаватели, нуждата от учебни програми се диктува от практиката. Висшето образование в България вече има алтернатива и започва да се масовизира наравно с европейските тенденции, а дружеството е познато в обществото като “свободен университет”.


ЗАЩО СМЕ РАЗЛИЧНИ?

Един разказ за това, което правим днес в Нов български университет, което си представяме за бъдещето и което е много силно свързано със създаването и историята  ни, а именно - особеният свят на свобода - единствен и най-важен за университетите.

Към книгатаФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА

На 18 септември 1991 г. Дружество за нов български университет получава статут на университет от Великото народно събрание с името Нов български университет.

Нов български университет започва реформата във висшето образование в България. Посоката е развитие на разнообразни образователни форми, нов тип университетско общуване, диверсификация на финансирането, постигане на високи стандарти в изграждането и функционирането на университетските ресурси. Основна задача на НБУ е да проучва променящата се реалност и да развива нови учебни програми и нови професии.

Първият период в развитието на НБУ - 1991-1993 г. – е свързан със създаването на институционалната рамка на университета и с идентифицирането му в публичното пространство. След получаването на статут на висше училище, на 17 октомври 1991 г. Общото събрание на Дружеството съставя измежду своите членове Временното настоятелство на НБУ. За негов Председател е избран основателят на университета – проф. Богдан Богданов, който по това време изпълнява и длъжността Ректор. Временното настоятелство разработва общите насоки за развитие на университета и определя неговата програма за действие; създава университетските структури, приема техните състави и вътрешни правила. Настоятелството отговаря и за провеждането на образователната политика, като приема учебните програми и курсове.

Разработването на учебните програми довежда до създаването на структурата на факултета. Обособяват се факултетните ръководства - Декан и Факултетен съвет, Директор на факултет и факултетна администрация.

Създават се две основни звена с функции на факултети: Свободният факултет (СФ) и Кореспондентският (Радиоуниверситет). В тях се предлагат курсове, квалификационни програми и дистанционно обучение. В тези две звена работят и департаментите, които макар че вече са дефинирани като звена за научна дейност, за дълго имат статут, равностоен на факултет и дейността им е съсредоточена предимно в обучението - в инициирането и разработването на учебните курсове и програми.

Курсовете имат неограничена свобода на теми и привличане на лектори, на съдържание и форми на преподаването, на начини за привличане на студентите. Студентите свободно съчетават подбрани от тях курсове в учебни програми. Принципът на сформиране на учебните програми – екипи, обединени от предприемчиви личности – поставя началото на самоуправлението в университетските структури.

Учебните програми имат експериментален характер и са с професионална насоченост, но още тогава стремежът е да бъдат интердисциплинарни и да предлагат обучение в разнообразни учебни форми. В самото начало на образуването на учебните програми се въвежда и кредитната система, разработена върху принципи, които в по-голямата си част са валидни и днес. Акредитирането на курсове, изучавани извън НБУ, насърчава студентската мобилност и поставя началото на вписването на НБУ в националната, а по-късно и в международната академична общност.

През втория период в развитието на НБУ - 1993-1998 г. – по инициатива на Временното настоятелство се сформира новото Настоятелство на университета (1994 г.). В него има широко обществено представителство на местната власт, бизнеса, неправителствените организации. Приет е Правилникът за устройството и дейността на НБУ (14 март 1994 г.), в който подробно е разработена структурата на университета и са дефинирани формите на управление и самоуправление. Създава се институцията Академичен съвет (1994 г.), която заедно с Настоятелството, Председателя на Настоятелството и Ректора стават основен орган за управление на Нов български университет. През 1995 г. се разделят функциите на Председател на Настоятелството и Ректор, с което се поставя началото на разделението на мениджърската от академичната власт в НБУ. Председател на Настоятелството на НБУ е проф. Богдан Богданов, а за Ректор на НБУ е избрана проф. Иванка Апостолова. За Изпълнителен директор на Университета е назначен Георги Текев.

През 1994 г. в Британския парламент проф. Богдан Богданов, д. н. - Председател на Настоятелството на НБУ, и сър Джон Даниел - Ректор на Open University подписват договор за сътрудничество между НБУ и OU. Поводът е създаденото през 1993 г. в резултат на съвместен проект между Нов български университет и The Open University Училище по мениджмънт в НБУ. Сър Джон Даниел е първият, проповядвал чрез преносим компютър от Уестминстърското абатство, като проповедник в Англиканската църква.


Университетът започва да се развива бързо и в него се създават нови звена и широк спектър от учебни програми. Създават се Редовният факултет и Аспирантският факултет. Тогава за първи път в български университет се въвеждат образователните степени бакалавър, магистър и доктор. Това довежда и до развитие на департаментите. Структурно департаментите обединяват преподаватели от една научна общност, като членовете им се разделят на експертни съвети по определени по-тесни специалности. Създават се и локалните центрове във Варна, Пловдив, Велико Търново, а по-късно и тези във Видин и Враца. От Центъра за дистанционно обучение се отделя Училището по мениджмънт, което започва да работи самостоятелно. Две структури на НБУ - Центърът за социални практики и Институтът за човешки отношения – едната създадена като съвместна дейност извън НБУ (ЦСП), а другата породена в него на департаментен принцип, започват да действат в рамките и от името на университета, предприемайки основно активна външна дейност.

В средата на периода 1993-1998 г. управлението на университета се насочва към планирано развитие. През 1997 г. НБУ прави своя първи бизнесплан, като го нарича “Документ за самооценка и институционално развитие”, в който анализира първите години от създаването си и планира бъдещите пет години. Изработването на първия Стратегически план на НБУ става с международна помощ в поредица от семинари, сесии на работни групи и общоуниверситетски конференции. Една от значителните промени, последвали плана за 1998–2003 г., е формулирането на мисията и профила на университета.

След 1998 г. НБУ започва да осъществява своята мисия, като я превръща в структура и образователна политика. Този проект инициира процесите по преструктуриране на учебните програми, консолидиране на преподавателските общности, финансиране чрез управление на проекти.

Стремежът към хармонизирането на мисия, академичен профил и образователна философия, от една страна, и структурата на НБУ, от друга, създават условия за успехите на НБУ, постигнати за кратък период от време. Това е периодът на приближаване на университетските структури до тяхното обединение в университетска общност със своя стратегия за развитие.


СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Структурата и управлението на НБУ са подчинени на принципа на разделение на властите. Процесите по стратегическото и финансовото управление на университета са обособени в правомощията на Настоятелството, Председателя на Настоятелството, Комисията по стратегическо развитие, Финансово-стопанската комисия, Изпълнителния директор и Администрацията на Настоятелството. Академичните процеси на централно ниво са отговорности на Академичния съвет, Ректора, Разширения академичен съвет, Конференцията на НБУ, Зам.-ректорите и централните администрации. Образователните дейности се организират от факултетите и центровете за продължаващо обучение, а изследователските - от департаментите и центровете.

Настоятелство
Академичен съветОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Обучението във факултетите е организирано в учебни програми - бакалавърски, магистърски и докторски. Учебните програми са интердисциплинарни, използват курсове, предлагани от различни департаменти и поставят акцент върху активните форми на обучение, включително и дистанционно обучение. Образователната система на НБУ дава възможност на студентите да формират своя индивидуална програма, в съответствие с интересите си, като се съобразяват единствено с изискванията на схемата на кредитиране. Кратък вариант на приетите програми се публикува в Каталога на НБУ за всяка учебна година.

Програми
Продължаващо обучениеНАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научноизследователската дейност в НБУ се организира от преподавателските общности на департаментите. Те са ангажирани с инициирането, организирането и участието в международни и национални проекти; семинари и конференции; научни публикации; обмен на студенти и преподаватели. Към повечето департаменти в НБУ са разработени целогодишни семинари.

Департаменти
Университетски издания
Семинар “Науката - разбирана и правена”
 

НБУ ДНЕС

В книгата “Европа – разбирана и правена” се казва, че “типът отношения между обучавани, обучители и администрация, както и образователната система в един университет, не са без последствие за формирането на личността на студентите”. На първо място в работата на НБУ е доброто обслужване на студентите, а основните отговорности са постигането на добрата комуникативност, преодоляването на проблемните моменти, лоялност към институцията и грижата за създаването на добра университетска среда.

Според изследванията направени за обществените нагласи към Нов български университет – националното влияние и международната разпознаваемост на университета вече са факт – добър партньор, с добра издателска продукция, силен участник и организатор на международни и национални събития, предизвикал интереса на значими личности от българския и международния обществен живот, значим университет. Сред най-големите възможности пред университета застава интензивната връзка с практиката, създаването на нови партньорства, въвличането на практици в обучителния процес и развиването на връзки с клиентите на университета на основата на определен проект или ситуация.

Годишен доклад


ОЩЕ ЗА НБУ

http://www.nbu.bg/

* В текста са използвани части от информационната брошура “Какво трябва да знаят студентите на НБУ?” на Веселина Василева; откъси от изследването “Стратегия на управлението: централизация и децентрализация в Нов български университет” на Георги Текев, публикувано в “Годишник на департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, както и части от новия Стратегически план на НБУ за 2005-2010 г.

Всички права са запазени. Не е разрешено публикуването на части от текстовете в сайта под каквато и да е форма – печатна, електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин – без писменото разрешение на носителя на авторските права.


 
ПРОЕКТИ
 За Нов български университет

  Не можем да бъдем просто алтернатива

  Университетът – минало и настояще

 Един различен университет

  Едно разбиране за култура


Още ...
 
ПАРТНЬОРИ
 
ГАЛЕРИЯ
 Богдан Богданов
 Нов български университет

 

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Created and Powered by Studio IDA